அரச வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட வேலைவாய்ப்புக்கள்

அரச வர்த்தமானி!*

👉 *31.07.2020 (அன்று) பிரசுரிக்கப்பட்ட அரச வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட வேலைவாய்ப்புக்களும் ஒரே பார்வையில்...*

*முக்கிய குறிப்பு - இங்கு சிங்களம், ஆங்கில வர்த்தமானிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழில் வெளியானதும் மீள் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்.*

01. MINISTRY OF PUBLIC ADMINISTRATION & HOME AFFAIRS AND PROVINCIAL COUNCILS AND LOCAL GOVERNMENT -  *#EFFICIENCY BAR EXAMINATION FOR OFFICERS IN GRADE II OF GRAMA NILADHARI SERVICE – 2020*

*02. OPEN COMPETITIVE EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO THE POST OF STATION MASTER GRADE - III, IN SRI LANKA RAILWAY DEPARTMENT - 2019(2020)*

*03. AMENDMENT - OPEN COMPETITIVE EXAMINATION FOR RECRUITMENT TO GRADE III OF MANAGEMENT SERVICE OFFICERS SERVICE - 2019(2020)


Advertisement