சமுசாவில், சூயிங்கம்

 கொழும்பிலுள்ள ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டேலான #Cinnamon Grand இல் சமூசா வாங்கிய போது, அதில் சுவஙிகம் ஒட்டடிக் கொண்டிருந்ததை, அவதானித்த தீபானி தர்மசிறி என்ற வாடிக்கையாளர் முறையீடு செய்துள்ளார்.Advertisement