புதிய அரசாங்கத்தில்

 

புதிய அரசாங்கத்தில் பதவியேற்ற அமைச்சரவை அந்தஸ்த்துள்ள அமைச்சர்கள் மற்றும் இராஜாங்க அமைச்சர்கள்.

கண்டி ஶ்ரீ தலதா மாளிகையில் எடுக்கப்பட்ட படம்.


Advertisement