அரச வர்த்தமானியில் பதவிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள்

 


#அரச வர்த்தமானி!(தமிழ்)*

*02.10.2020 (அன்று) பிரசுரிக்கப்பட்ட அரச வர்த்தமானியில் வெளியிடப்பட்ட வேலைவாய்ப்புக்களும் ஒரே பார்வையில்...**01. நகர குடியிருப்பு அபிவிருத்தி அதிகார சபை*


1. உதவிப் பணிப்பாளர் (சமூகவலுவ{ட்டல்)

2. தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்

3. அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தர்

4. தரவுத் திட்ட உதவியாளர்

5. சமுதாய அபிவிருத்தி உதவியாளர்

6 தொழில்நுட்ப உதவியாளர்

7. முகாமைத்துவ உதவியாளர் (தொழில்நுட்பமல்லாத)

8. சமூக அபிவிருத்தி உதவியாளர்

9. அலுவலக பணி உதவியாளர்

10. சுவடிகள் பொறுப்பாளர் 


*02. நீதிச்சேவை ஆணைக்குழு*இலங்கை நீதிச்சேவையின் II  ஆம் வகுப்பின் I ஆம் தரத்திற்குரிய

(நீதிவான்) பதவிகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.


*03. நீதிச்சேவை ஆணைக்குழு*


#நிருவாக மேன்முறையீடுகள் நியாய சபைக்கான தலைவர் பதவி


*04. அரசாங்க சேவைகள், மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி அமைச்சு*


இலங்கை நிர்வாக சேவை, இலங்கைப் பொறியியல் சேவை, இலங்கை விஞ்ஞான சேவை, இலங்கைக் கட்டடக் கலைஞர் சேவை, இலங்கைக் கணக்காளர் சேவை மற்றும் இலங்கைத் திட்டமிடல் சேவையிலுள்ளஅலுவலர்களுக்கான முதலாவது வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை -2018 (II) மற்றும் இலங்கை நிர்வாக சேவை, இலங்கை கணக்காளர் சேவை மற்றும் இலங்கைத் திட்டமிடல் சேவையிலுள்ள அலுவலர்களுக்கான இரண்டாம் வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை - 2019 (I)


*05. கால்நடை உற்பத்திää சுகாதாரத் திணைக்களம்*


1. இலங்கை கால்நடை உற்பத்தி, சுகாதார சேவையில் உள்ள உத்தியோகத்தர்களுக்கான

முதலாவது வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை - 2017 (2020)


2. இலங்கை கால்நடை உற்பத்தி, சுகாதார சேவை உத்தியோகத்தர்களுக்கான

இரண்டாவது வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை - 2017 (2020)*


*06. அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களம்*


அளவீட்டு அலகுகள், நியமங்கள் மற்றும் சேவைகள் திணைக்களத்தின் இலங்கைத்தொழில்நுட்ப சேவையின் இரசாயன ஆய்வுகூட உதவியாளர்கள் பதவிக்காக பயிலுநர் தரத்திற்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான திறந்தப் போட்டிப் பரீட்சை - 2020


*07. சட்ட அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் நிறைவேற்றுச் சேவை வகுதியின் சட்ட அலுவலர் II ஆம் தரத்தைச் சேர்ந்த அலுவலர்களுக்கான வினைத்திறன்காண் தடைதாண்டல் பரீட்சை –2020*


*08. திருத்தம் - இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்*


#முகாமைத்துவ உதவியாளர் தொழில்நுட்பப் பிரிவு 3 ஆம் சேவை வகுதியின் தரம் III இன் பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்வதற்கான கட்டமைக்கப்பட்ட நேர்முகப்Advertisement