பதவி வெற்றிடங்கள்01. விளையாட்டு அபிவிருத்தித் திணைக்களம்


விளையாட்டு உத்தியோகத்தர்களின் இணைந்த சேவையின் கண்காணிப்பு முகாமைத்துவ உதவியாளர்-தொழில்நுட்ப சேவை வகுதி - தரம் III விளையாட்டுப் பயிற்றுவிப்பாளர் பதவிக்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆட்சேர்ப்பு - 2021


02. கால்நடை உற்பத்தி சுகாதார திணைக்களம்


இலங்கை தொழில்நுட்ப சேவையின் III ஆம் தரத்திற்கு தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்பதவிக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்தல் - 2021


03. இலங்கை நிலஅளவைத் திணைக்களம்


இலங்கை நிலஅளவைத் திணைக்களத்தில் வெற்றிடம் நிலவும் ஆரம்பமட்ட - பகுதி தேர்ச்சிபெற்ற சேவைத் தொகுதியில் பதவிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்புச் செய்தல் – நில அளவைக் கள உதவியாளர்கள்