#இலங்கை குடியரசான நாள். சொந்த மண்ணில் #யாப்பு (அரசியலமைப்பு) உருவான நாள்


via IFTTT


Advertisement