தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின் பதவி வெற்றிடங்கள்


 


UNIVERSITY VACANCIES!


இலங்கை தென்கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தின்


✅ FACULTY OF APPLIED SCIENCES

✅ FACULTY OF ARTS AND CULTURE

✅ FACULTY OF ISLAMIC STUDIES & ARABIC LANGUAGE

✅ FACULTY OF MANAGEMENT AND COMMERCE 

✅ FACULTY OF ENGINEERING 


போன்ற பீடங்களில் வெற்றிடமாகக் காணப்படும்


1️⃣ Professor

2️⃣ Senior Lecturer Grade I

3️⃣ Senior Lecturer Grade II

4️⃣ Lecturer (Unconfined)

5️⃣ Lecturer (Probationary)

6️⃣ Instructor in Computer Technology Gr.II


போன்ற கல்வி சார் ஊழியர் பதவிகளுக்கும், 


அத்துடன் பின்வரும் கல்வி-சாரா ஊழியர்கள் பதவிகளுக்கும் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன


7️⃣ Assistant Network Manager Gr.II

8️⃣ System Engineer Gr.II