நியூசிலாந்து கிரிக்கட் அணி பாகிஸ்தான் வருகின்றது18 வருடங்களுக்கு பிறகு பாகிஸ்தானுக்கு வருகின்றது, நியூசிலாந்து கிரிக்கட் அணி