முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர் பாருக் மறைவு


 


முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர் யூ.எல்.எம்.பாருக் காலமானார்.