தனிமைப்படுத்தல் ஊரடங்கு ஒக்டோபர் 1 வரை நீட்டிப்புvia IFTTT