BBA தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் பெயர்


 
பேராதனைப் பல்கலைக்கழகத்தின் வெளிவாரி வணிக மாணி பட்ட கற்கைநெறி - 2021க்கு தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களின் பெயர் விபரங்கள் வெளியாகின.

www.cdce.pdn.ac.lk/bba.php


Course Title : Bachelor of Business Administration (BBA) 2020/2021 - University of Peradeniya


🌐 முழுமையான விபரங்களுக்கு