பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த பெருந்தொகை அரிசி பறிமுதல்பொலன்நறுவ பிரதேசத்தில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த பெருந்தொகை அரிசி 
Nipuna, Lathpandura, Araliya, Hiru, New Rathna, Suriya போன்றவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.