பரீட்சார்த்தமாக ஒளிமயமாக்கப்பட்டதுபுதிய களனி பாலம் நேற்றிரவு பரீட்சார்த்தமாக ஒளிமயமாக்கப்பட்டது.