தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் பதவி

இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத் தாபனத்தில் பயிற்சியுடன் கூடிய வேலைவாய்ப்புக்கள்

📌 பதவி - தொழில்நுட்ப உதவியாளர்கள் (21 வெற்றிடங்கள்)

(மாதிரி விண்ணப்ப படிவம் பதிவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது)

📌 முழுமையான விபரங்களுக்கு -14/07/2019

📌 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி - 03.08.2019--- Advertisment ---