பதவிகள்Daily News (2019.07.08)
01. பணிப்பாளர்/பிரதான நிறைவேற்று அதிகாரி - 1 பதவி

02. மேலதிக பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி) - 1 பதவி

03. பிரதான ஆராய்ச்சி அதிகாரி - 2 பதவிகள்

04. பிரதான விரிவாக்கல் அதிகாரி - 1 பதவி

05. விரிவாக்கல் அதிகாரி - 1 பதவி

06. நிர்வாக அதிகாரி - 1 பதவி

07. விரிவாக்கல் உதவியாளர் - 2 பதவிகள்

08. தொழில்நுட்ப உதவியாளர்  - 1 பதவி

மாதிரி விண்ணப்ப படிவம் பதிவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது

📌 முழுமையான விபரங்களுக்கு - Daily News (2019.07.08)

📌 விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி - 08.08.2019--- Advertisment ---