புத்தளத்தில் இரண்டு இடங்களும்,அக்குரனையும் முடக்கப் படுகின்றன

புத்தளம் மாவட்டத்தில்,கடையன்குளம், அக்குரணைப் பிரதேசமும், முடக்கப் பட்டுள்ளன


Advertisement