மத்திய கிழக்குப் பணியாளர்கள் பற்றிய கவனம்

மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலுள்ள இலங்கையர்களுக்கு உதவுவது குறித்து வெளிவிவகார அமைச்சு மற்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் ஆகியன கவனம் செலுத்தியுள்ளன.


Advertisement