நிர்கதிக்குள்ளாகிய மாணவர்கள், இலங்கை வர ஏற்பாடு

இந்தியாவில் நிர்கதிக்குள்ளாகியுள்ள 101 மாணவர்களை ஶ்ரீலங்கன் ஏயார் லைன்ஸ் விமானம் தற்போது அழைத்து வருகின்றது. − ஶ்ரீலங்கன் ஏயார் லைன்ஸ்


Advertisement