மூடப்படுகின்றன


அனைத்து மதுபானசாலைகளும் மறுஅறிவித்தல் விடுக்கப்படும் வரை உடனடியாக மூடப்படுகின்றன.