20 வது திருத்தத்தில் கட்டுப்பாடுகள் கிடையாது

 #ArunArokiyanathan.
19வது திருத்தத்தில் அதிகபட்சமாக 30 கபினற் அமைச்சரவை அந்தஸ்துள்ள அமைச்சர்கள் மாத்திரமே இருக்க முடியும் என்ற சரத்து புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள 20வது திருத்தத்தில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளதால் எத்தனை அமைச்சர்களையும் நியமிப்பதற்கு ஆட்சியிலிருப்பவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் கிட்டியுள்ளது.

ஜனாதிபதியாக இருப்பவர் எந்த அமைச்சையும் தன் வசம் கொண்டிருக்க முடியாது என்றிருந்த 19வதுதிருத்த சரத்தும் நீக்கப்பட்டு ஜனாதிபதி எத்தனை அமைச்சுக்களையும் நிறுவனங்களையும் தமக்கு கீழ் கொண்டிருக்கலாம் என்ற சரத்து 20வது திருத்தத்தில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.


Advertisement