ஆசிரியர் சேவை விண்ணப்பங்கள்


நாட்டின் தேசிய மற்றும் மாகாண பாடசாலை ஆசிரியர் சேவை விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.


வேலை விபரங்கள் 

#Vacancies #lka Teaching Vacancies for 2 Year Diploma Holders (National and Provincial Schools) English : All Island IT | Home Econ | Art | Music |Dance Northern and Eastern Closing Date 19 Mar 2021