விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன


 இலங்கை  வெளிிநாட்டு சேவை அதிகாரிகளள் தரம்111 இற்காக விணணணப்பங்கள்  கோரப்படுகின்றன. விபரங்கள் www.documents.gov.lk