தனியார் வைத்தியசாலையொன்றின் கழிவறைக்குள் கிறனேட்கொழும்பு நாரஹேன்பிட்டியிலுள்ள தனியார் வைத்தியசாலையொன்றின் கழிவறைக்குள் கிறனேட் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.