ஊடக சுதந்திரத்துக்கு பாதிப்பு இராது

ஊடக சுதந்திரத்திற்கு தமது ஆட்சிக் காலத்தில் எவ்வித அச்சுறுத்தலும் ஏற்படாது என உறுதியளிப்பதாக, ஜனாதிபதி ஊடக நிறுவனங்களின் தலைமை அதிகாரிகளுடனான சந்திப்பில் தெரிவிப்பு


--- Advertisment ---